چگونه بدون احساس گناه، به دیگران "نه" بگوییم؟

به طور معمول هزینه های زیادی بابت «نه» گفتن خود متحمل می شویم؛ چرا که دوست داریم در نظر بقیه خوب و مودب جلوه کنیم. در حالی که «نه» گفتن به موقع می‌تواند اثرات مطلوبی در زندگی ما به وجود آورد و فشار روانی ما را کم کند.