آیا کمک های ایران به مقاومت، مصداق تقابل است با "چراغی که منزل رواست به مسجد حرام است؟!"

یکی از مباحثی که دائما مطرح است هزینه هایی است که ایران در جای جای جهان مانند لبنان – فلسطین – سوریه – عراق – یمن و... انجام می دهد و همه کنجکاو هستند بدانند این هزینه ها چه قدر است و آیا صحیح تر نبود که این هزینه ها در داخل کشور صرف می شد.