زنگ زندگی در پی یک دهه تحول در مرز ماهیرود سربیشه

مرز ماهیرود سربیشه به دنبال توجه مسئولان، از چند سال گذشته تاکنون پیشرفت‌های زیادی به خود دیده و بسترساز رونق تجارت در این نقطه مرزی شده است.