کاسپین: مجوز فعالیت بدون داشتن مجوز شعبه!

محمدرضا امیر حسنخانی، از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، در گفتگویی به بیان وضعیت فعلی کاسپین در خصوص پرداخت سپرده‌های افراد پرداخت.