پلنگ ایرانی برای ۵ سال بیمه شد

مدیرکل حفاظت سازمان محیط زیست از تمدید بیمه نامه مسئولیت پلنگ ایرانی به مدت ۵ سال خبر داد.