تحلیلی از واژه «آتش به اختیار» در سخنان رهبری

 پرویز امینی طی یادداشتی، در خصوص کلید واژه «آتش به اختیار» در سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان، که تفاسیر گوناگون از آن شده، تحلیل هایی ارائه داد.