وضعیت کم آبی و فشار به روستاها در کشور از زبان پروفسور کردوانی

پروفسور پرویز کردوانی، پدر علم کویر‌شناسی ایران بارها در مورد بحران کمبود آب و خشکسالی مناطق مختلف کشور که هر روز بیش از پیش آشکار می‌شود هشدار داد و گفت: «برای صرفه جویی به روستا فشار آورده‌ایم و در شهر هیچ کاری انجام نداده‌ایم؛ این در حالی است که روستاها مواد غذایی برای ما تهیه می‌کنند».