نکات ضروری برای جلوگیری از سرقت موتور و خودرو

شهروندان برای جلوگیری از سرقت موتور سیکلت و خودرو باید به هشدارهای پیشگیرانه توجه کنند.