بی نظیرترین جراحی‌های پیوند عضو در جهان

پیوند اعضاء یکی از مهمترین جراحی ها درسطح جهان، برای نجات جان انسان‌ها محسوب می‌شود که در سالهای اخیر پشرفت قابل توجهی داشته است.