مهمترین خسارت های فتنه 88 به اقتصاد ایران چه بود؟

مركز اسناد انقلاب اسلامی در گزارشی مهمترین خسارت های فتنه 88 در بخش اقتصاد را مورد بررسی قرار داده و آن را منتشر کرده است.