یک به یک ایستگاه هایی که پروژه احداث راه آهن خراسان جنوبی طی کرد

حدود ۲۰ سال از درخواست برای اتصال خراسان جنوبی به شبکه ریلی کشور می‌گذرد؛ طی این سال‌ها برای این که پروژه راه آهن این استان به ایستگاه شروع عملیات اجرایی برسد پیگیری‌های بسیاری انجام شد و اکنون که از سال ۹۸ عملیات اجرایی آن آغاز شده نیازمند منابع مالی کلانی است؛ منابع عظیمی که برای تامین آن  سه گزینه پیش روی این ابرپروژه ملی قرار دارد.