کتابی که به خاطر ترامپ پرفروش شد

به نظر می‌رسد روی کار آمدن ترامپ به نفع یکی از نویسندگان سرشناس جهان و کشور کانادا تمام شده است. بانویی که یکی از کتاب‌هایش این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته و دیگر بار مطرح شده است.