بررسی جزئیات فوت « هاشمی رفسنجانی» در شورای عالی امنیت ملی

محسن هاشمی از بررسی پرونده فوت مرحوم «هاشمی رفسنجانی» در شورای امنیت ملی خبر داد.