اظهارنظر جنجالی مولاوردی در زمینه عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب!

بعد از رسانه‌ای شدن وضعیت گورخوابه‌ای در نصیرآباد، معاون رئیس جمهور در اموز زنان و خانواده که خود را یکی از روشنفکران جامعه می‌داند، این بار هم ایده‌ای همراه با تأمل بیان کرده است؛ وی معتقد است زنان کارتن خواب برای اینکه کودکان معتاد به دنیا نیاورند که دولت بخواهد شکم آنها را سیر کند، باید عقیم شوند.