برنامه جامع برای بهره مندی بهتر از ماه رمضان

در خصوص اهمیت و ارزش ماه رمضان همین بس كه «شب قدر» در آن قرار دارد و ارزش این شب از هزار ماه بهتر است. این موضوع لزوم برنامه ریزی دقیق برای بهره‌برداری بهتر از این ماه را دوچندان می‌کند.