هزینه نگهداری سالیانه زندانیان ایران مساوی با نصف بودجه آموزش و پرورش

 محمد صادق خسروی علیا اشاره به هزینه‌ی ۴.۵ میلیون تومانی هر زندانی در ماه، گفت: «هزینه هر سال زندانیان کشور معادل نصف بودجه آموزش و پرورش است».