بازخوانی تراژدی «زلزله» در خراسان جنوبی

آرام و بی‌صدا می‌آید؛ اما تنها در یک دقیقه استخوان‌های شهر را در هم می‌شکند و آثار زیان‌باری به بار می‌آورد. صحبتمان از زلزله است؛ مهمانی که بر اثر فعالیت زمین، هر چند گاه مهمان نقاط مختلف کشور و جهان می‌شود. ناخوانده‌ای که رد پایش در خراسان جنوبی، تصاویری تلخ از ویران شدن صدها منزل و کشته‌شدن هزاران انسان در قاب خاطره‌ها به تصویر کشیده است.