تحلیل رسانه سیاسی یکی از نهادهای انقلابی پیرامون "بود و نمود جریان احمدی نژاد" در انتخابات آینده

"احمدی نژاد و یارانش روند ابراز خود در عرصه سیاست را این روزها با قوّت ادامه می دهند و نیروهای خود را بسیج کرده تا با انواع تحلیل ها و گفتارها، وضع موجود را شکست خورده و گفتمان خود را ناجی این وضعیت قلمداد کنند. اما آیا مسئله به همین سادگی است؟ یعنی هجمه گسترده جریان احمدی نژاد به وضع موجود و ارائه انواعی از تحلیل ها که اغلب حول همان مفاهیم و ادعاهای معیشتی مورد نظر احمدی نژاد در جریان است، در قامت یک گفتمان ناجی مطرح می شود؟ یا مقاصد دیگری مدّ نظر جریان احمدی نژاد است؟"