مدارک تحصیلی حسین فریدون جعلی است

عضو کمیته پیگیری پرونده مدرک تحصیلی فریدون با بیان اینکه ضوابط لازم در زمان ثبت نام فریدون در مقطع دکتری رعایت نشده است، گفت: «معتقدم براساس مدارک، وی متخلف است».