رابطه عفت درونی با حجاب ظاهری/ نکاتی مفید برای افرادی که همسرانشان حجاب مناسب و دلخواه ندارند

نوع حجاب و همچنین عفت درونی با حجاب ظاهری رابطه ای تنگاتنگ دارد؛ چراکه هر چه عفت درونی یک انسان بیشتر شود در حجاب در ظاهر وی بیش تر نمایان است.