انتشار فراخوان سی و پنجمین دوره «جایزه کتاب سال»

دبیرخانه جایزه کتاب سال، فراخوان سی و پنجمین دوره خود را منتشر کرد؛ بر این اساس آثار ارسالی افراد باید در سال گذشته منتشر شده و جزو کتب کمک درسی نباشند».