معایب تک فرزندی بیش از مزایای آن نمود دارد

یک روانشناس با اشاره به بحران تک فرزندی در خانواده‌ها، گفت: «متاسفانه معایب تک فرزندی بسیار بیشتر از مزایای آن گریبان‌گیر خانواده و خود فرزندان می‌شود».