کارخانه اسلحه سازی اسرائیل منفجر شد

یک کارخانه اسلحه سازی در شمال "تل آویو" منفجر شد.