سفر بهنام صفوی به آلمان برای تکمیل مراحل درمانش

بهنام صفوی از عدم حضورش در عرصه موسیقی برای حدود ۴ ماه خبر داد و علت آن را ادامه روند درمانی خود عنوان کرد.