فراستی: هیچ برنامه ای به اندازه برنامه هفت صریح و نقادانه نیست

فراستی، کارشناس و منتقد برنامه هفت با اشاره به ماجرای انتقادات وزیر ارشاد از برنامه «هفت»، گفت: «در تمامی این سال‌ها هیچ برنامه‌ای به اندازه هفت، مباحث سینمایی را صریح و نقادانه مطرح نکرده است».