قوانین حاکم بر بیمه عمر/ سرمایه گذاری برای بعد از فوت!

بنا به تعاریف رایج بیمه عمر، افراد می‌توانند با اندوختن بخشی از سرمایه‌های خود نزد بیمه‌ها، شرط کنند که اگر در مدت مشخصی فوت کردند، سرمایه مناسبی برای افراد تحت پوشش و تکفلشان باقی بماند.