اعلام حمایت شورای راهبردی اهل سنت ایران و مولوی عبدالحمید از روحانی

شورای راهبردی اهل سنت ایران و مولوی عبدالحمید از  اعلام حمایتش از روحانی خبردادند و اعلام کردند: «برای تداوم  پیشرفت ایران و عبور از سختی های کنونی موجود، باید بە دولت یازدهم فرصت داده شود».