شرایط آزمون استخدامی در صندوق بازنشتگی کشور

صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد که در سال آینده، ۱۰۰ نیرو را از طریق آزمون استخدامی جذب کند.