۸ ثروتمند اول دنیا، ثروتی معادل نصف فقیران جهان دارند

نابرابری ثروت، پدیده‌ای است که سال به سال در جوامع جهانی پررنگ تر می‌شود و طبیعتا این امر پدیده‌های نامطلوبی به دنبال خود خواهد داشت.