احکام روزه داری برای زنان باردار و شیرده در نظر مراجع مختلف

زنان باردار و شیرده برای روزه گرفتن در ماه رمضان می‌توانند با توجه به نظر مراجع مختلف ذر این زمینه عمل نمایند.