کوبا نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به ایران قول مساعد داد

مقامات کوبا، در دیدار هیئت‌های ایرانی و کوبایی در کمیسیون مشترک این دو کشور، نسبت به پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات قبلی به ایران قول مساعد دادند.