تشویش و نگرانی سعودی ها درباره آینده آرامکو

شرکت آرامکو همواره سنگ بنای اقتصاد عربستان و منبع اصلی رفاه مردم این کشور طی ده ها سال گذشته بوده و این در حالیست ه زمزه واگذاری ۵ درصد از سهام این شرکت، مردم این کشور را مضطرب و نگران کرده است.