تقسیم دریای خزر بین ایران، آذربایجان و سه کشور دیگر

دیپلمات ارشد جمهوری آذربایجان با اشاره به خاتمه یافتن بیست سال مشکل حقوقی در استفاده از دریای خزر، گفت: «دریای خزر باید میان کشورهای حاشیه این دریا مانند ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان تقسیم شود».