شرایط توقیف ودیعه اجاره منزل توسط طلبکار از جمله مسائل حقوقی و قضایی است که می‌توان براساس قانون دادگاه به آن رسیدگی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، مبلغ پول پیش اجاره منزل حسب تقاضای طلبكار براساس بند ز ماده ٢٤ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤، شامل استثنائات دینی بوده و قابل توقیف نخواهد بود و تنها در صورتی که قاضی  تشخیص دهد که فرد بدهکار بدون پول پیش برای اجاره دچار سختی قرار نخواهد گرفت این عمل قابل توقیف است.

در برخی شعب دادگاه ها برای مهریه در صورتی که مبلغ آن زیاد باشد، نیمی از آن را جزء مستثنیات دین قرار داده و نصف دیگرش را توقیف می‌کنند و در صورت اعتراض هر یک از طرفین نسبت به عدم رعایت مقررات در خصوص مستثنیات دین، اعتراضشان طی برگه ای و بدون پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه اجرای حکم تحویل داده خواهد شد. سپس به اعتراض مذکور رسیدگی و تصمیم دادگاه در این باره نیز قطعی خواهد بود.