در قانون، انجام هر عمل حرام در جمع مردم، جرم محسوب شده و روزه‌خوارى نیز تحت همین عنوان، قابل تعقیب است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، در قانون، جرمي با عنوان روزه‌خواري ذكر نشده ولي انجام هر عمل حرامي در جمع مردم، تظاهر به فعل حرام محسوب مى‌شود و جرم است و روزه‌خوارى هم تحت همين عنوان، قابل تعقيب است.
روزه‌خواري زماني جرم محسوب مى‌شود كه در ملأعام و در انظار عمومي صورت گيرد، بنابرابن در صورتي كه در ماه رمضان، شخصى در جايى دور از ديد مردم، اقدام به خوردن و آشاميدن كند، اين عمل، جرم محسوب نمى‌شود.
در هر صورت چنانچه فردى كه به خاطر روزه‌خوارى دستگير شده است، براى قاضي دلايلي ارائه كند كه روزه‌خوارى او را توجيه كند(مثل بيماري)، قاضي به اين ادعا رسيدگي مى‌كند و در صورت اثبات اين ادعا، حكم برائت او را صادر خواهد كرد.