شواهد تکان‌دهنده‌ای از ترویج فساد جنسی در سند ۲۰۳۰ می‌توان یافت که مطابق اسناد، دولت یازدهم به آن‌ها تن داده است.