افراد می توانند برای بهتر کردن کیفیت زندگی خود، پیش از هر چیز خواب با کیفیتی داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، کیفیت خواب بر کیفیت زندگی، هم از لحاظ فیزیکی و هم احساسی، تاثیر دارد.

بنیاد ملی خواب آمریکا عنوان می کند داشتن خواب کافی باکیفیت در موارد زیر به فرد کمک می کند:

- بهبود توانایی یادگیری و تمرکز؛

- احساس شادی بیشتر و بدخلقی کمتر؛

- بهبود بازدهی و کارایی؛

- احساس گرسنگی کمتر؛

- کاهش ریسک عفونت و بیماری های مزمن.