می‌دانیم که موفق بودن بیش از هر چیز ریشه در ذهنیت ما دارد. به عبارت دیگر تفاوت افراد موفق با ناموفق از نوع فکر کردن آن‌ها و نگاه‌شان به وقایع نشات می‌گیرد. در  این تصاویر اشاره‌ی خلاصه‌واری به این تفاوت‌ها خواهیم داشت.