سیب زمینی سرخ شده می تواند عاملی برای مرگ زود رس به شمار آید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، به گفته محققان، مصرف بیش از اندازه سیب زمینی سرخ شده، می‌تواند عاملی برای مرگ زود رس باشد.

طبق مطالعات صورت گرفته توسط محققان، افرادی که بیش از دوبار در هفته از سیب زمینی سرخ شده استفاده می‌کنند، در معرض مرگ زود رس قرار گرفته‌اند.

این آزمایش بر روی  ۴۴۴۰ نفر در سن ۴۵ تا ۷۹ به مدت هشت سال بررس یو سپس نتایج آن استخراج شده است.

بهتراست بدانید که از تعداد یاد شده ۲۳۶ نفر تا پایان مطالعه در گذشتند و محققان به این نتیجه رسیدند که افرادی که دوبار در هفته سیب زمینی سرخ شده مصرف می کرده‌اند، نسبت به افرادی که از مصرف آن جتناب می‌کرده‌اند، دو برابر بیشتر با احتمال خطر مرگ زود رس مواجه شده بودند.

محققان همچنین دریافته‌اند که در جریان این مطالعه ثابت نشده که خوردن سیب زمینی سرخ شده، افراد را می‌کشد؛ ولی از نتایج این مطالعه می‌توان فهمید که مصرف سیب زمینی سرخ شده خطر احتمال مرگ زود رس را افزایش می‌دهد.