دانشمندان اخیراً موفق به کشف سیاره‌ای شده‌اند که طبق گفته آنها دمایی نزدیک به ۴ هزار درجه سانتیگراد یعنی دمایی نزدیک به دمای خورشید دارد. به اعتقاد دانشمندان یکی از دلایل اصلی گرم بودن این سیاره ستاره‌ای است که در نزدیکی آن وجود دارد و این سیاره هر دو روز یکبار به دور آن می‌چرخد. 

این نزدیکی می‌تواند سبب عمر کوتاه سیاره باشد، بدلیل حضور ستاره و پرتوهای آن، اتمسفر سیاره در شرایطی برای فرار به فضا قرار می‌گیرد.

به گفته پروفسور اسکات گادی به بی‌بی‌سی، آنها این سیاره را در سال ۲۰۱۴ کشف کرده‌اند اما تمام این مدت را صرف قانع کردن خودشان برای دادن لقب سیاره به این جسم کرده‌اند. این سیاره عجیب و غریب دارای جرم و قطری به ترتیب ۳ و ۲ برابر جرم و قطر مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است، این در شرایطی است که جرم ستاره حدود ۲.۵ برابر خورشید ما و حدود ۲ برابر داغ‌تر از نظر دمایی است. جالب اینجاست که همیشه یک روی این سیاره به سمت ستاره مرکزی است، درست مانند ماه که همیشه نیمه‌ی آن به سمت زمین است؛ این امر سبب می‌شود دمای آن طرف از سیاره که به سمت ستاره است به حدود ۴۳۰۰ درجه سانتیگراد برسد.