سامسونگ دو پتنت جدید برای طراحی بهتر و بهبود کاربری ساعت‌ها و دست‌بندهای هوشمند ثبت کرده است که یکی از آنها به نمایشگر خم‌شدنی اشاره می‌کند و ممکن است گوشی‌های آینده را به ساعت و دست‌بند تبدیل کند! در ادامه به این طرح‌ها اشاره می‌کنیم.

در پتنت اول سامسونگ، به جای یک بند، دو بند برای ساعت هوشمند در نظر گرفته شده است. کاربر با جابجا کردن بخش نمایشگر ساعت نسبت به بند، امور متفاوتی انجام می‌دهد. حتی ممکن است جابجا کردن نسبت به بند دوم، یک ورودی کنترلی متفاوت محسوب شود.

در تصویر زیر کاربرد دیگر بند دوم را مشاهده می‌کنید. می‌توان با دو بند، ساعت را به گردن آویخت و یا روی جسمی دیگر آویزان کرد. در این حالت هم حرکت دادن بندها می‌تواند معنای خاصی داشته باشد و برای امور متفاوتی به کار رود.

در تصویر بعدی، پتنت دوم سامسونگ نمایان است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید از نمایشگر خم‌شدنی استفاده شده و می‌توان ساعت یا دست‌بند را از حالت مسطح به حالت گرد تبدیل کرد و دور مچ دست محکم کرد. به این ترتیب یک نمایشگر بزرگ و خم‌شدنی همیشه همراه کاربر است. حتی ممکن است این نمایشگر خم‌شدنی از مچ‌بند به گوشی و بالعکس تبدیل شود!