روز گذشته خیابان‌های تهران همچون اغلب شهرهای ایران صحنه شادی مردم از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور دوازدهم ایران بود.

 

1
10
11
12
14
15
16
17
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
4
5
6
7
8
9