بانک مرکزی، بانک های خصوصی مجاز به سپرده گذاری را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، بانک مرکزی ضمن معرفی ۲۰ بانک خصوصی مجاز، تاکید کرد: مسئولیت سپرده گذاری در بانک هایی غیر از بانک های مجاز، بر عهده بانک مرکزی نیست. 

سایت بانک مرکزی لیست بانک های خصوصی  مجاز سپرده گذاری را منتشر و تاکید کرد: بانک هایی که نام آنها در لیست مورد نظر یافت نمی شود، مجوز لازم را ندارند.