هفتاد و چهارمین مراسم گلدن گلوب، هشتم ژانویه 2017 (نوزدهم دی ماه ۱۳۹۵) طی مراسمی در هتل بورلی هیلز واقع در کالیفرنیای آمریکا برگزار خواهد شد. هر ساله پیش از آغاز این مراسم، چهره‌ها و فیلم‌ها در ژانرهای مختلفی نامزد دریافت این جوایز می‌شوند. در این میان همیشه افرادی وجود دارند که بیش از یک بار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب می‌شوند. در ادامه به بررسی رکورد داران این زمینه می‌پردازیم.

در قسمت اول و قسمت دوم به بررسی رکوردداران نامزدی برای کسب جایزه در گلدن گلوب پرداختیم و در قسمت سوم به معرفی ادامه این لیست می‌پردازیم.

 

دیان کیتون نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

                   

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Annie Hall– سال 1977

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Baby Boom– سال 1987

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Looking For Mr. Goodbar– سال 1977

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Manhattan Murder Mystery – سال 1993

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Mrs. Soffel– سال 1984

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Reds – سال 1981

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Shoot the Moon– سال 1982

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Something's Gotta G– سال 2003

 

الن برستین نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Alice Doesn't Live Here Anymore– سال 1974

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Requiem For a Dream– سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Resurrection– سال 1980

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Resurrection – سال 1980

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Same Time, Next Year– سال 1978

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Exorcist– سال 1973

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Exorcist– سال 1973

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم The Last Picture Show– سال 1971

 

گرالدین پیج نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Interiors– سال 1978

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Pete 'n' Tillie– سال 1972

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Summer and Smoke– سال 1961

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Sweet Bird Of Youth– سال 1962

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Trip To Bountiful– سال 1985

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Toys In the Attic– سال 1963

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Toys In the Attic– سال 1964

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم You're a Big Boy Now– سال 1966

 

گولدی هاون نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Best Friends– سال 1982

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Butterflies Are Free– سال 1972

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Cactus Flower– سال 1969

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Foul Play– سال 1978

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Shampoo – سال 1975

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Banger Sisters– سال 2002

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Duchess and the Dirtwater Fox– سال 1976

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Private Benjamin– سال 1980

 

کیت وینسلِت نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Carnage – سال 2011

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Eternal Sunshine Of the Spotless Mind– سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Iris– سال 2001

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Little Children– سال 2006

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Revolutionary Road– سال 2008

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Sense and Sensibility– سال 1995

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم The Reader– سال 2008

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Titanic – سال 1997

 

نیکول کیدمن نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Billy Bathgate– سال 1991

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Birth – سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Cold Mountain– سال 2003

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Moulin Rouge!– سال 2001

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Rabbit Hole– سال 2010

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Hours– سال 2002

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Others – سال 2001

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم To Die For– سال 1995

 

ونسا ردگریو نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم A Month By the Lake– سال 1995

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Camelot – سال 1967

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Isadora – سال 1968

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Julia – سال 1977

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Mary, Queen Of Scots– سال 1971

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Morgan!– سال 1966

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Prick Up Your Ears– سال 1987

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Bostonians– سال 1984

 

تام هنکس نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۴ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Big– سال 1988

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Cast Away– سال 2000

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Charlie Wilson's War– سال 2007

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Forrest Gump– سال 1994

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Philadelphia – سال 1993

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Saving Private Ryan– سال 1998

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Seattle– سال 1993

 

وُن وُیت نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Ali – سال 2001

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Coming Home– سال 1978

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Deliverance – سال 1972

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم John Grisham's The Rainmaker– سال 1997

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Midnight Cowboy– سال 1969

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Runaway Train– سال 1985

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Champ– سال 1979

 

تام کروز نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم A Few Good Men– سال 1992

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Born On the Fourth Of July – سال 1989

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Jerry Maguire– سال 1996

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Magnolia – سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Risky Business– سال 1983

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Last Samurai– سال 2003

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Tropic Thunder– سال 2008