اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در حریم شهر نهبندان را از طریق مزایده به‌صورت اجاره و بهره‌برداری موقت واگذار نماید. متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می‌توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر  به اداره راه و شهرسازی شهرستان نهبندان مراجعه فرمایند.

کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir صورت می‌پذیرد و حتماً می بایست دریافت اسناد از کاربری شخص انجام شود در غیر اینصورت امکان بارگزاری پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

ضمناً؛ جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ می‌باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ می‌باشد.

متقاضیان محترم علاوه بر اقدام از طریق سامانه ستاد می‌بایست پاکت پیشنهادهای خود را به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ به دبیرخانه مرکزی یا با پست پیشتاز به آدرس اعلام شده در جداول ذیل ارسال نمایند. تنها یک پاکت به‌صورت فیزیکی در مهلت مقرر تحویل مزایده گزار گردد.

 

محتویات پاکت پیشنهاد که باید به صورت فیزیکی تحویل گردد:

 • ودیعه شرکت در آگهی به صورت اصل ضمانتنامه بانکی معادل ۵% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک‌های استان و یا واریز وجه نقد (با ارائه اصل فیش بانکی) به شماره شبای حساب ۶۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۱۰۶۳۷۲۷۷۷IR  با شناسه واریز ۹۷۸۲۸۶۵۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰ بانک مرکزی به نام سازمان ملی زمین و مسکن

ضمناً؛ حتماً بروی پاکت نام شهر؛ شماره ردیف آگهی و شماره جدول قید گردد.

 

  مواردی که جهت ارائه پیشنهاد باید در سامانه ستاد بارگذاری شوند:

 • فرم تکمیل شده شرایط خاص شرکت در مزایده+ فرم درخواست استرداد سپرده شرکت در مزایده
 • تصویر موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط
 • فرم تعهد نامه در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۷۷/۱۰/۲۲
 • تصویر شناسنامه، کارت پایان خدمت یا معافی دائم و کارت ملی برای اشخاص حقیقی؛ و تصویر آگهی روزنامه رسمی، آخرین تغییرات اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی برای اشخاص حقوقی

 (اسناد پیوست پیشنهاد قیمت به هیچ وجه شامل قیمت پیشنهادی فراخوان گر نمی‌باشد و ارسال پیشنهاد قیمت در فایل پیوست ممنوع می‌باشد. ملاک ارزیابی فراخوان گران بر اساس قیمت پیشنهادی درج شده در سیستم می‌باشد و فایل پیوست شامل مدارک مورد نیاز دستگاه فراخوان گزار است.)

 

تذکرات:

 • به پیشنهادات فاقد سپرده، کمتر از ۵ درصد و یا غیر از سپرده‌های مشخص شده، مبهم، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • واگذاری اراضی صنعتی به برنده آگهی به‌صورت انعقاد قرارداد اجاره خواهد بود.

 

 • برنده آگهی موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کاری، جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه‌های عملیاتی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مراجعه نموده و تصویر فیش واریزی وجه قرارداد را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم است برنده مزایده اصل فیش پرداختی را به امور مالی اداره کل تسلیم نمایند. تکمیل مراحل تا ثبت نهایی قرارداد می‌بایست در سامانه ستاد صورت پذیرد. عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقی و مورد فراخوان به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار می‌گردد، که در اینصورت سپرده تودیعی به نفع اداره کل ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 • کلیه هزینه‌های متعلقه شامل نقل و انتقال، هزینه آماده‌سازی، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کلاً به عهده برنده فراخوان می‌باشد.
 • بازگشایی پاکات راس ساعت ۰۰: ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ در محل اداره کل انجام خواهد شد.
 • کسانی که مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می‌باشند حق شرکت در فراخوان را ندارند.

 

برای مشاهده جدول در اندازه بزرگ‌تر روی آن ضربه بزنید

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 شناسه آگهی: 1598157
شناسه انتشار: 6189
شماره م / الف: -1