اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی «عملیات آماده‌سازی (زیرسازی، اساس و آسفالت) اراضی ۵۰ هکتاری دولتی شهر طبس» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مناقصه‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1598161
شناسه انتشار: 6190
شماره م / الف: -1