شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظر دارد بر اساس تکلیف بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند را به فروش رساند.

شرح مختصر:

- موضوع: فروش پساب تصفیه خانه برای دوره ۲۰-۱۵ سال

- جمعیت تحت پوشش:۲۰۰هزار نفر

- میزان پساب قابل فروش: ۲۵۰ لیتر در ثانیه و حجم کل پساب تحویلی در سال معادل ۷۸۸۰ هزار متر مکعب

- نوع مصرف: صنایع و معادن

- محل تولیدو تحویل پساب: تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند واقع در کیلومتر ۹ جاده بیرجند-کرمان

- شرایط سرمایه‌گذار: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که توان مالی، فنی و برنامه استفاده از پساب مطابق نوع مصرف را دارند.

- کیفیت پساب خروجی مطابق ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست و استاندارد دفع در آب‌های سطحی

- متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی یا هر گونه سؤال به دفتر تجهیز و توسعه سرمایه گذاری شرکت مراجعه یا با شماره تلفن ۳۲۲۱۱۶۱۵-۰۵۶ تماس حاصل نمایند.

ضمناً جهت اعلام آمادگی و شرکت در مزایده لازم است مدارک و مستندات ذیل را حداکثر تا مورخه  ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ به آدرس انتهای بهشتی ۷  دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان ارسال نماید.

۱- فرم درخواست

۲- اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی)-اصل شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی)

۳- سوابق اجرایی و مشابه قبلی

۴- ارائه مستندات مبنی بر توان مالی

۵- ارائه مجوزات قانونی مبنی بر فعالیت مرتبط با پساب

۶- ارائه سوابق مالی و بیمه ای (اشخاص حقوقی)

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی   

شناسه آگهی: 1599289
شناسه انتشار: 6198
شماره م / الف: -1