اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصات عمومی «عملیات خاکی، آسفالت و ابنیه فنی باند دوم محور طبس - اصفهان (محدوده طبس - جوخواه) کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+۱۶»، «عملیات خاکی، آسفالت و ابنیه فنی باند دوم محور طبس - دیهوک (حدفاصل طبس - اصفهک) به طول ۱۷ کیلومتر»، «عملیات احداث باند دوم محور طبس - یزد (قطعه چهارم) به طول ۱۷ کیلومتر، حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۳۶ الی ۰۰۰+۵۳ و احداث پل راه‌آهن»، «عملیات احداث باند دوم محور بیرجند - سربیشه - نهبندان» و «عملیات احداث باند دوم محور قائن - ابراهیم‌آباد - کالشور» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مناقصه‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1524934
شناسه انتشار: 4182
شماره م / الف: -1