سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده  غرفه‌های بازار گل و گیاه  واقع در پارک خانواده (بلوار فایده) بشرح جدول ذیل اقدام نماید.

مزایده عمومی (نوبت دوم) سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن ضربه بزنید

۱. کلیه فرایند مزایده  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می‌گردد.          

۲. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می‌توانند اسناد مزایده  را ازتاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ تا ساعت ۱۹:۰۰  مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ از طریق سامانه ستاد به نشانیwww.setadiran.ir  دریافت نمایند.

۳. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ  ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

۴. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ می‌باشد.

۵. نشانی مزایده  گذار: خراسان جنوبی - بیرجند –  مهر شهر-خیابان امام حسین (ع) – نبش ابن سینا – سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری تلفن ۳-۰۵۶۳۲۳۰۸۷۳۱

۶. مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می‌بایست نسبت به  ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت درمزایده اقدام نمایند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند بلوار شهدای عبادی - سازمان صنعت و معدن مراجعه نمایند.

جواد بهدانی   رئیس  سازمان

شناسه آگهی: 1526320
شناسه انتشار: 4229
شماره م / الف: -1