اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی (مناقصه گزاربه نشانی بیرجند– بلوار صنعت ومعدن– سایت اداری-تلفن ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹۰) درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان کاران دارای صلاحیت ازسازمان برنامه وبودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته، پایه وظرفیت آزادمی توانند جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند. ضمناً این آگهی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی (http://iets.mporg.ir)نیزمنتشر شده است.

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن ضربه بزنید

1-       تضمین شرکت درمناقصه (ارجاع کار): ضمانت نامه‌های معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره 123402/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ وموردقبول کارفرمابه مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۴۰۸۰۰۳۰۶۰۷۹۵۵۶۶۵ نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی.

2-       محل وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ودبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند– بلوار صنعت ومعدن– سایت اداری محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند– بلوار صنعت ومعدن– سایت اداری می‌باشد ضمناً به پیشنهادها خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.

3-      اعتبار پروژه‌ها (برابر شرایط مناقصه): مطابق اعتبار درج شده در اسناد مناقصه

4-      با توجه به اضافه شدن ارزیابی کیفی به کلیه مناقصه‌های موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) کلیه مناقصه گران محترم موظف هستند نسبت به برداشت و تکمیل  و بارگزاری اسناد مربوطه مطابق زمان‌های درج شده برای هر مناقصه اقدام نمایند در غیر این صورت از روند مناقصه کنار گذاشته خواهند شد

5-      امور قرارداد اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1526665
شناسه انتشار: 4240
شماره م / الف: -1